Praktisk Information

Praktisk Information

Klubhuset og booking

Booking af klubhuset går gennem klubhusbestyreren. 

Læs mere på Klubhussiden

Renovation og grenplads

Dagrenovation

Havebyens dagrenovation tømmes hver fredag morgen/formiddag.


Container-pladsen ved butikken

Ved Frøknernes butik står to flaske-containere til tomme flasker. Disse flaskecontainere bliver tømt efter behov, men der er somme tider ventetid. Hvis der ikke er plads, så tag venligst din pose med hjem og kom tilbage en anden dag. Husk, at flaske-containerne også modtager dåser og plastikflasker.

 

Der er containere til pap ved butikken. Pappet SKAL slås sammen, således at vi alle kan få plads til vores pap. Der må ikke komme andet end pap i disse containere. Har du haft dit pap med i en plasticpose, skal du lægge plastikposen i husholdnings-containeren. Det er den container, der står foran butikken.

 

Desuden er der ved container-pladsen een batteri-beholder.

 

Genbrugsrummet – Ryd op efter dig

Når man kommer med ting som klædeskabe, borde og i det hele taget tunge, store sager, bedes man selv fjerne tingene efter 14 dage.

 

Storskralds-container-området

For storskralds-containeren gælder, at den højst må rumme 15 % byggeaffald. Kør selv til Vasbygade, hvis du river ned.

 

Containeren må ikke fyldes med pap. Det skal slås sammen – og i pap-containeren ved butikken.

 

Organisk affald hører til i din egen renovations-beholder.

 

Der må ikke stilles noget på siden af containeren. Hvis der ikke er plads, må man vente. Det er pladsdamerne, der bestiller tømning af storskralds-containeren.

 

Bagerst i rummet under halvtaget bag containeren, skal stort el-skrot stilles.
Farligt affald, dvs. malingrester og anden kemi samt lysstofrør, skal anbringes på reolen ved siden af metal-skabet. Pladsfolket låser det inde i skabet.

 

Genbrugspærer lægges i metalspanden med låg ved siden af skabet.

 

Grenpladsen

Alle grene og andet haveaffald skal være afkortet til håndterbare størrelser. Grenpladsen tømmes løbende, når den er ved at være fuld.

 

Grønne have-beholdere

De grønne havecontainere stilles til afhentning/tømning foran butikken. Have-containerne tømmes i sommerhalvåret på de datoer, der er oplyst på opslagstavlen ved butikken.

 

Er du i tvivl, så kontakt pladsdamerne Jane og Kiki
Jane, Havebyen Mozart 26, mobil: 42 25 75 35
Kiki, Havebyen Mozart 59, mobil: 25 21 04 35

Udlån af redskaber

Nedenstående effekter ejer vi i fællesskab i Havebyen

 

Se herunder, hvordan du kan få adgang til at låne de forskellige redskaber og hjælpemidler.

 

Fra skuret til venstre (gul nøgle)

Ørnenæb
Hækkeklipper
Teleskop-saks
Drænspade
Pælebor
Buskrydder
Jordsaks
Split
Gasbrænder
Le

 

Fra skuret til højre (rød nøgle)

Grill
Cementblander
Tromle
Kompost-kværn
Brændekløver

 

Andet fællesudstyr

Trailer (booking-liste i Janes postkasse – i nr. 26)

Borde og stole (lån nøgle hos Kiki eller Jane)

Porcelæn med videre (lån nøgle hos Kike eller Jane)
Pavilloner kan lånes ved henvendelse til Jo i nr. 23
Trægulv til pavillon, ca. 30 m2 (lån nøgle hos Kike eller Jane)
Trækvogn til manuel transport (lånes hos Manuel i nr. 78)
Stiger (hent nøgle hos Kiki eller Jane)
Stillads (hent nøgle hos Jane eller Kiki)
Bordtennisbord (står udenfor, under halvtag, i købmandsgården)
Fliseskærer (lån nøgle af Kiki eller Jane)
Saftpresser (henvend dig til Lisbeth og Chrisser i nr. 27)


Hvis du har spørgsmål, så kontakt
Kiki i nr. 59 (mobil 25 21 04 35) eller Jane i nr. 26 (mobil 42 25 75 35)

Nybyg eller tilbygning

Procedure til ansøgning om nybygning eller tilbygning i Havebyen Mozart.

 

OBS: Denne tekst er under om-redigering grundet nye regler. 

Desuden har vi pt. ingen sekretær ansat (som der henvises til i teksten herunder). Kontakt i stedet bestyrelsen ved spørgsmål.

 

Hvad skal der til for at få en byggetilladelse?

Ved beboelse (eller skure over 50m2).
Der kræves byggetilladelse hvis dine ændringer har konsekvenser for bygnings ydre mål eller ændrer store flader. Dette gælder også hvis du ændrer benyttelse f.eks. fra skur til beboelse.

 

Få lavet tegninger.

Kravene til tegninger til byggeansøgningen kan findes hos sekretæren, hvor der er en mappe med gode eksempler.

 

Gå i gang med at få lavet en §8 ansøgning

(ansøgning om at bygge på forurenet grund).

Vejleding og links ligger i sekretærens mappe som nævnt i pkt. a.
Der skal bl.a. udarbejdes 1:100 plantegning, 1:100 facadetegning samt 1:200 situationsplan til brug for brandgodkendelse. Tegningerne skal være målfaste og målsatte. Ansøgningen skal bl.a. kunne bruges til at fastslå om lokalplanen er overholdt. Bebyggelsesgraden må ikke overstige 35 % af grundarealet og aldrig mere end 130m2.

 

Aflever tegningerne til påtegning hos haveforeningens bestyrelse.

Bestyrelsen tager alene stilling til om den skrå højdegrænse er overholdt (paragraf 7.4 i Havebyens vedtægter).

 

Efter påtegning udleverer bestyrelsen det nødvendige ansøgningsmateriale

(hvis du ikke allerede har fundet det på KK’s hjemmeside).

 

Du indsender materialet til:

Københavns kommunes teknik og miljøforvaltning, Center for byggeri, Post og Info, Njalsgade 13, Postboks 416, 1504 København V.

 

Du modtager godkendelse.

Bestyrelsen modtager kopi af godkendelsen.

 


 

Ved skure (carporte, drivhuse, overdække terrasser m.m.) under 50m2:

Hvis du skal lave et skur på op til 50m2 skal du blot anmelde dette til Københavns kommune (blanketten hedder dog stadigvæk en ”ansøgning”).

 

Få lavet tegning.

Kravene til tegninger til byggeanmeldelse kan findes hos sekretæren, hvor der er en mappe med gode eksempler.

 

Der udarbejdes 1:200 situationsplan til brug for brandgodkendelse. Tegningen skal være målfast og målsat.

 

Tegning skal påtegnes af bestyrelsen før den kan fremsendes til kommunen.

 

Bestyrelsen tager alene stilling til om den skrå højdegrænse er overholdt (paragraf 7.4 i Havebyens vedtægter) samt afstand til naboskel.

 

Efter påtegning udleverer bestyrelsen det nødvendige anmeldelsesmateriale

(hvis du ikke allerede har fundet det på KK’s hjemmeside).

 

Du Indsender materialet til

 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Center for byggeri, Njalsgade 13, Postboks 416, 1504 København V.

 

Du modtager ikke godkendelse, men modtager alene en kvittering for modtaget byggeanmeldelse.

Mozarts historie

Havebyen Mozart blev oprettet i 1948 med det formål at optage helårsbeboere, der var blevet opsagt fra andre kolonihaver i Københavns Kommune.

 

Haveforeningen lejer arealet af Københavns Kommune og udlejer lodderne til beboerne. Siden har Havebyen fungeret som en helårshave/boligforening, selv om det oprindeligt var kommunens intention, at Havebyen efterhånden skulle udvikle sig til et almindeligt kolonihaveområde. I lejekontrakten fra 1948 står der, at huset skal nedrives ved fraflytning, og loddet udlejes til kolonihavebrug. Den herskende bolignød og materialeknaphed gjorde det meget vanskeligt at følge denne regel.

 

Havebyen ligger ved og på den gamle kystlinje på opfyld af hovedsageligt byggeaffald iblandet industri og dagrenovation. Opfyldningen er siden fortsat, og det nærmeste vand nu er i fiskerihavnen 300 meter mod sydøst.

 

Se Sydhavnstippens hjemmeside her.

 

De første huse er bygget i en tid, hvor intet måtte gå til spilde, og alt kunne bruges. Materialerne blev klunset, og de nærliggende Ford og Citroën samlefabrikker har leveret meget træ fra pakkasser. Havebyen har en lang tradition for selvbyggeri og fantasifulde løsninger, og husene er løbende renoveret og genopbygget.

 

Beboerne stod i de første 50 år selv, og i fællesskab, for at byggemodne området, indlægge vand, anlægge veje, legeplads og klubhus. Den midlertidige status gjorde blandt andet, at foreningen selv måtte betale for elmasterne, og at telefonnettet indtil slutningen af 90’erne bestod af 4-5 master, hvorfra ledningerne gik frit gennem luften rundt til husene. Telefonnettet er i dag erstattet af vores eget fibernet. Vejbelysningen bestod af master med et kabel til det nærmeste hus, hvor man så kunne fratrække et beløb på den månedlige haveleje til foreningen mod at tænde lampen. Havebyen forestod selv dagrenovationen, indtil R98 blev opmærksom på dette monopolbrud en gang i 90’erne.

 

Det seneste årti har stået i normaliseringen eller lovliggørelsens tegn. Vandmiljøplanen tilskyndede kommunen til at kloakere, og fjernvarmen er også nået hertil. Der er lagt et stort arbejde i at forberede en lokalplan for området. Der er lavet brandsikring, dér hvor husene ligge tættere end 5 meter, og alle huse er opmålt og registrerede. Det medførte et 6 år langt byggestop, til stor frustration for de tidligere så aktive selvbyggere. Lokalplanen er vedtaget og der er søgt byggetilladelse til alle husene.

 

Udviklingen fra husvilde-boliger på en losseplads til et boligområde med grønne omgivelser kræver fornyet lejekontrakt med kommunen. Det kommer til at koste noget mere, til gengæld for bl.a. et langt opsigelsesvarsel. Forhandlingerne har stået på i over 10 år, og er langt om længe afsluttet.  

Køb og salg af huse

Købere:

Til interesserede købere af hus i Havebyen Mozart.
Vi har ingen venteliste, køber- eller interessekartotek i Mozart.

 

Husene handles i fri handel, nogle gange gennem mægler, andre gange gennem selvsalg. Så gå på nettet og se, om der er ejendomme til salg via ejendomsmæglere i København.

 

Det er op til ejer/sælger af huset, hvordan denne ønsker at annoncere og sælge hus.

 

Mægler:

Mægler kan kontakte KREDS-Administrationen (link til Jakob Hallas indsættes?) for fremsendelse af mæglerbesvarelse i forbindelse med salg.

 

Kreds-Administrationen er det selskab, der hjælper den valgte formand og bestyrelse med administration af Havebyen Mozart.

 

KREDS-Administrationen vil hurtigst muligt fremsende mæglerbesvarelse samt link til alle relevante dokumenter vedr. foreningen. 

Områdekort, husnumre og parkering

Havebyen Mozart ligger for enden af Thomas Koppels Allé (tidligere Pumpehusvej) i Sydhavnen i København.

S-togslinierne A og E kører til de nærmeste stationer, som er Sydhavnen og Sjælør.

 

Se Rejseplanen.dk for at se mere om buslinjerne, der er omlagt i forbindelse med metro-byggeriet på Mozarts Plads.

 

Parkering

Det er forbudt at parkere på vejene i Havbyen Mozart. Alle beboere opfordres til at lave plads til at kunne parkere på egen grund.

 

De fælles P-pladser er fortrinsvis til gæster, håndværkere og andre besøgende i Havebyen.

 

Der skal altid benyttes Mozarts eget P-skilt i forruden ved parkering udenfor egen parcel.

Kontaktpersoner

Havebyen Mozart samarbejder med en række kontaktpersoner, herunder:

 

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Center for byggeri, Njalsgade 13, Postboks 416, 1504 København V.

 

Havebyens advokat, Knud Foldschack

 

KREDS-Foreningen, v. Jakob Hallas
Kontakt til renovationsfirma
Kontakt til ansvarligt firma for afhentning af storskraldscontainer og tømning af grenplads

Kontakt til elektriker (gadelys i Havebyen)
Parkering (Københavns Kommune)

Om foreningen

76 huse i Havebyen Mozart
Havebyen Mozart består af 76 huse/haver. Området rummer endvidere legeplads, boldbane, butik med gratis kaffe, grenplads, container-plads/traktorskur, genbrugsrum og et fælleshus.
Husnumre er fortløbende, som man kan se på denne oversigt:

Foto-bog om Mozarts beboere

Denne bog, som viser portrætter af alle beboerne i Havebyen Mozart, blev udgivet i forbindelse med Havebyens 70-års jubilæum i 2018. Billederne kan ses her. 

 

Facebook gruppen

Havebyen Mozart har en Facebook-side for foreningens medlemmer. Se den her. 

 

Mozarts Facebook-gruppe er en lukket side, så det er kun beboere i Mozart, der har adgang. Man kan søge om adgang hvis man bor i Havebyen eller har anden tæt tilknytning, fx. hvis man er vokset op i Havebyen.

 

Kontakt Ulla (Hf. Mozart 48) på ulla.hauer@gmail.com, hvis du gerne vil have adgang til gruppen eller send en anmodning via Facebook.

 

Butikken ‘Frøknerne’

Butikken Frøknerne sælger tøj og spændende ting og sager. Butikken har åbent hver lørdag og søndag kl. 12-16.00. Alle – både beboere og gæster udefra – er velkomne i butikken.

 

Følg Frøknernes butik på Facebook 

 

Fælleshuset

Havebyen ejer et fælleshus, som bliver brugt til afholdelse af generalforsamlinger, fester, møder, kurser, bordtennis, julemarkeder, mv.

 

Fælleshuset har nr. 80 i HF Havebyen Mozart.

 

Kørselsanvisning: Hvis man er i bil og kører ind i Havebyen ad Thomas Koppels Allè, finder man fælleshuset ved at dreje til højre ad den første vej inde i selve Havebyen. Fælleshuset ligger så til højre, sidst på denne vej, i nr. 80, overfor boldbanen.

Lejeforhandlinger

Baggrund

Havebyen Mozart har eksisteret siden 1948. Oprindeligt etableret som en del af en midlertidig løsning på et stort boligproblem i København. Den oprindelige lejeaftale gav beboerne en opsigelsesvarsel på kun 3 måneder. Til gengæld var lejen meget rimeligt. Beboerne kunne opnå en bolig i Københavns Kommune, men kunne ikke vide hvor længe, de kunne blive boende.

 

Efterhånden udviklede Havebyen sig, boligerne blev mere etablerede og Havebyen blev attraktiv for mange.

 

I 1986 kom Havebyen første gang med i Kommuneplanen, som nævnte at Mozart og Frederikshøj var haveforeninger med helårsbeboelse, som ønskedes bevaret.

 

Kommunens revisorer blev opmærksomme på at Kommunen udlejede Havebyen og andre haveforeninger til en meget lav leje, og pålagde magistraten at udleje eller sælge til markedspriser.
1999 underskrev magistraten og haveforeningen en lejeaftale. Lejen steg betragteligt, men gav til gengæld havebyen sikkerhed for mange års fortsat eksistens og trivsel.

 

Lejeaftalen blev imidlertid aldrig godkendt af borgerrepræsentationen, og kommunen måtte annullere aftalen. Kommunens økonomiudvalg mente, at haveforeningens anvendelse til helårsbeboelse skulle manifesteres i en lokalplan, bygningerne registreres med henblik på at vurdere brandspredningsrisikoen og med henblik på godkendelse efter byggeloven.

 

Foreningen gennemførte hurtigt bygningsregistrering og fik godkendt gennemført en brandsikringsplan.

 

Lokalplanen var længe undervejs, men blev endeligt godkendt og bekendtgjort i efteråret 2008.

 

I 2009 var foreningen i gang med den sidste registrering med henblik på godkendelse af bygningerne i henhold til byggeloven.

 

Sideløbende blev der hvert år forhandlet om en ny lejeaftale. Endelig blev der enighed om en lejeaftale med 30 års opsigelse og med forkøbsret til foreningen.

Find referater og dokumenter her

På denne side har vi lagt vores referater og lokalplaner 

Find referater og dokumenter her

På denne side har vi lagt vores referater og lokalplaner